1. Home
  2. /
  3. Om oss

Om oss

På denne siden er det informasjon om oss i LAMIS, Landslaget for matematikk i skolen.

Under ligger kontaktinformasjon, fakturaadresse, organisasjonssekretær,  skjema for reiseregning og informasjon angående årsmøter. 

Nederst ligger en presentasjon av sentralstyret og organisasjonssekretær, inkludert epostadressene til hver enkelt.

Kontakt oss

E-post: post@lamis.no

E-postadresser

Hovedepost: post@lamis.no
Organisasjonssekretær: org.sek@lamis.no
Leder: leder@lamis.no
Se ellers under sentralstyre for e-postadresser til de ulike
styremedlemmene.

Fakturaadresse

LAMIS
c/o Saga Regnskap Asker AS
Solbråveien 41
1383 Asker

980401103@autoinvoice.no
Merkes med LAMIS

Eventuelt:
post@lamis.no

Org.nr.: 980 401 103
Kontonr.: 7878 05 00882

Postadresse

LAMIS
c/o Elin Unstad
Postboks 181
1371 ASKER 

Reiseregning

Her finner du skjema for reiseregning.

Reiseregninger må være sendt til oss innen to måneder etter utført reise. Reiseregninger som vi mottar etter dette blir ikke utbetalt.
Reiseregningen må fylles inn, skrives ut, underskrives og deretter skannes og sendes per epost til org.sek@lamis.no.
Navn, adresse på mottaker, pluss kontonummer, formål med reise, datoer for reise og underskrift må være med. Kvitteringer må legges ved.

Kjøring av egen bil/parkering må avtales på forhånd.
LAMIS dekker utgifter etter regning. Hovedregel er at reiser dekkes etter billigste måte. Det betyr offentlig transport.

Sentralstyret

Inger-Lise Risøy

Inger-Lise Risøy

Styreleder | Ledergruppe | Mellomtrinn

Inger-Lise Risøy jobber på Krokstad skole i Nedre Eiker. 1 – 7.skole. Hun er undervisningsinspektør og matematikklærer i tillegg til prosjektgruppa i realfagsatsingen i Nedre Eiker. Hun er også ressursperson for NSMO (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen).

Hun var på første sommerkurs i 2004, og var med å starte lokallaget LAMIS Nedre Buskerud i 2005. Har siden den gang vært i styret og er i dag nestleder i Nedre Buskerud. Hun var ny i sentralstyret sommer 2017 og ble valgt til styreleder i 2023.

I matematikkundervisningen er hun opptatt av elevaktiv, utforskende og variert undervisning. Den matematiske samtalen i klasserommet mellom lærer – elev og elev – elev. Begrepsopplæring, begynneropplæringen i matematikk og involvering av foreldre. Bruk av problemløsningsoppgaver og hverdagsoppgaver for å gjøre matematikken mer engasjerende for elevene.

I ledergruppen har Inger-Lise særlig ansvar for økonomioppgaver.

E-postadresse: inger-lise@lamis.no

Renate Jensen

Renate Jensen

Ledergruppe | Barnetrinn/Ungdomstrinn

Renate Jensen arbeider som rådgiver i Etat for skole i Bergen kommune. Hun har lang praksis som lærer i grunnskolen og har arbeidet med matematikk på 1. – 10. trinn. Hun er også timelærer i matematikk ved Høgskolen på Vestlandet. I fagfornyelsen var hun med i gruppen som skrev kjerneelementene i matematikk og leder for lærerplangruppa i matematikk. 

I matematikkundervisningen er hun opptatt av hvordan elevenes aktive samtaler bidrar til bedre forståelse. Det handler om at elevene får tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere fritt, lage egne forklaringer og være utforskende sammen. Dette krever et læringsmiljø der voksne lytter, spør og kommenterer.

I ledergruppen har Renate særlig ansvar for Tangenten og UngeAbel. Hun er LAMIS sin representant i Tangenten-redaksjonen og i Holmboekomiteen.

E-postadresse: renate.jensen@lamis.no

Mona Røsseland

Mona Røsseland

Ledergruppe | Høyskole/universitet

Mona Røsseland arbeider ved lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har bakgrunn som lærer i grunnskolen. Mona har vært medlem i LAMIS siden etableringen i 1998, og var styremedlem fra 2001-2007 (og leder fra 2004-2007). Hun ble med i nåværende ledergruppe fra sommer 2023. 

Hun har en PhD i matematikkdidaktikk fra Universitet i Agder. Bakgrunnen for studien var en interesse for å bygge bro mellom læreres praksiskunnskap og teoretisk og forskningsmessig kunnskap. De siste årene har Monas forskningsinteresse vært hvordan bruk av drama og rollekategorier kan endre kommunikasjonsmønsteret i matematikklasserom, både mellom elever og lærer og mellom elevene.

I ledergruppen har Mona særlig ansvar for lokallag og medlemsrekruttering. 

E-postadresse: mona.rosseland@lamis.no

Kari-Anne Bjørnø Rummelhoff

Kari-Anne Bjørnø Rummelhoff

Styremedlem| Ungdomstrinn

Kari-Anne Bjørnø Rummelhoff jobber i Fredrikstad kommune, ved Gressvik Ungdomsskole. Hun har vært i styret av LAMIS Østfold siden 2009. Har arrangert to sommerkurs samt skrevet matematikkdagheftet 2013. Har vært medlem/varamedlem av sentralstyret siden 2015.

Hun er opptatt av at elevene skal forstå matematikken framfor å pugge en algoritme. Også opptatt av utforskende matematikk og den gode samtalen. Hun jobber mye med bruk av IKT i matematikk. 

Kari-Anne er styremedlem med ekstra fokus på sommerkurs. 

E-postadresse: kari-anne.b.karlsen@lamis.no

Hilde Svendsen

Hilde Svendsen

Styremedlem| Barnetrinn

Hilde Eik Svendsen jobber på Ski skole i Nordre Follo. 1 – 7.skole. Hun er kontaktlærer på småtrinnet. Tidligere har hun jobbet som faglærer i Matematikk og kommunal regneveileder.

Hun var på første sommerkurs i 2010, og var med på å arrangere i Fredrikstad i 2014 og 2015. Også med å arrangere av sommerkonferansepå Sørmarka i 2023. Sitter som leder i LAMIS Follo, og satt, før vervet i sentralstyret, i valgkomiteen.

I matematikkundervisningen er hun opptatt av den elevaktiviserte og utforskende undervisningen. Det å dele erfaringer, tanker og strategier i klasserommet for å skape rom for forståelse og engasjement.

Det å finne, og formidle, gleden ved faget på et tidlig stadium som et viktig element for elevenes senere læring, læring gjennom samtaler, diskusjoner, lek og utprøving for å gi en bredere kompetanse og erfaringsgrunnlag å bygge videre på.

E-postadresse: hilde.svendsen@lamis.no

Elisabeth Hast Rønnestad

Elisabeth Hast Rønnestad

Styremedlem| Barnehage

Elisabeth Hast Rønnestad kommer fra Ålesund og jobber i Fjelltun Barnehage som pedagogisk leder på avdeling for barn fra tre til seks år. Barnehagen er inspirert av Reggio Emilias pedagogikk og de deltar i nettverk med andre barnehager både lokalt og nasjonalt. 
 
Hun er utdannet førskolelærer fra Bergen, og har jobbet i barnehage siden 1996. Hun har erfaring både som styrer og pedagogisk leder. Hun er aktiv i LAMIS sitt lokallag på Sunnmøre, hvor hun har vært i styret i mange år, og også har vært med på å skrive matematikkdaghefte og arrangere sommerkonferanse.
 
I barnehagen er hun opptatt av å skape en hverdag som preges av barns utforskende tilnærming til verden. Barna er kompetente og nysgjerrige fra fødselen, og dette må man ta vare på. Det må lyttes til og få øye på hva de er opptatt av, og ta utgangspunkt i det når man undersøker sammen med dem.

E-postadresse: elisabeth.hr@lamis.no

Hege-Lisbeth Johansen

Hege-Lisbeth Johansen

Styremedlem| Mellomtrinn

Hege-Lisbeth jobber som lærer på Hamna skole, som er en 1-7 skole, i Tromsø. Hun arbeider som matematikklærer på mellomtrinnet, sitter i skolens ressursteam og har vært praksisveileder for lærerstudenter siden 2012. Hun kom inn i LAMIS sentralstyre sommeren 2023.

Som medlem av skolens ressursteam er hun opptatt av å tidlig oppdage elever som er i ferd med å utvikle matematikkvansker, komme raskt i gang med tiltak og gi spesifikk hjelp slik at eleven kan oppleve mestring og motivasjon for faget. 

Som matematikklærer fokuserer hun på gode matematiske samtaler der elevene bruker matematisk språk og deler tankesett og refleksjoner. Utforsking, problemløsning og varierte strategier står sentralt. Hun ønsker at elevene skal oppleve at matematikkfaget er relevant i deres hverdag, og at de skal oppleve at det er sammenheng mellom matematikkfaget og andre fag. I tillegg er hun opptatt av at elevene skal få lære matematikk utenfor klasserommet. Læring i friluft og læring gjennom fysisk aktivitet er en av hennes hjertesaker i skolehverdagen. 


E-postadresse: hege-lisbeth@lamis.no

Morten Munthe

Morten Munthe

Styremedlem| Videregående

Morten Munthe arbeider for tiden både ved Oslo Handelsgymnasium, i Utdanningsetaten i Oslo, og ved NMBU. I perioden 2017 – 2022 fikk han tilslag på en offentlig PhD ved NMBU støttet av Norsk Forskningsråd og Utdanningsetaten i Oslo for å undersøke bruk av programmering i matematikk på videregående skole. Arbeidet bestod i å iterativt utvikle oppgaver i matematikk der programmering legger til rette for god læring gjennom blant annet diskusjon. Han undersøkte hvordan elevene jobbet med programmeringsoppgaver, utbyttet de fikk av disse, og hvilke utfordringer elevene møtte.

Fra 2018 har han holdt kurs og foredrag overalt i Norge der tema er å lære lærere programmering, hvordan de kan lære elevene programmering, og det viktigste i hans øyne, hvordan bruke programmering slik at elevene lærer fag. Dette er også hans rolle hos NMBU, der han i tillegg foreleser for PPU og lektorstudenter om bruk av programmering i realfagene.

Hos Utdanningsetaten i Oslo er hans rolle å hjelpe skoler i Oslo å ta i bruk programmering i sin undervisning.

Hans interesseområder er ikke overraskende bruk av programmering i klasserommet, men han er også veldig glad i bruk av problemløsning og diskusjon i undervisningen. Dette gjelder både i hans rolle som lærer, men også som forsker. Den siste tiden har han i tillegg blitt veldig interessert i de ulike overgangene i skolen (for eksempel ungdomstrinn til vgs) og hvordan gjøre overgangene bedre for elevene. I tillegg er han over middels interessert i KI og hvordan dette påvirker skolen.

 

E-postadresse: morten.munthe@lamis.no

Henrik Kirkegaard

Henrik Kirkegaard

Varamedlem| Barnehage & Barnetrinn

Henrik Kirkegaard jobber på Volsdalen barneskole, Ålesund. Han har undervist i matematikk fra 1.–10. klasse, har vært lærer i Danmark siden 1981 og i Norge siden 1992. Han har vært med i LAMIS nesten fra begynnelsen. Han har vært med i hovedstyret, vært med å arrangere sommerkurs, holdt utallige kurs og verksteder, vært med på å skrive matematikkdagsheftet og vært med på å opprette lokallaget på Sunnmøre. Han har også vært med å arrangere LAMIS sin eneste leirskole. 

I matematikkundervisning han opptatt av å få flinke elever. Han jobber med en praktisk innfallsvinkel og mye med forståelse av matematikken. Det er viktig for han å få alle elevene med slik at ingen havner under kritisk grense. I LAMIS-sammenhenger er han opptatt av en større forståelse mellom de ulike skoleslagene slik at overgangene mellom barnehage-barneskole, barneskole-ungdomsskole, ungdomsskole-videregående og videre opp blir tilpasset elevene best mulig. Han er også opptatt av en variert undervisning basert på forståelse.

Henrik holder humøret i styret oppe.

E-postadresse: henrik.kirkegaard@lamis.no

Odd-Bjørn Lunde

Odd-Bjørn Lunde

Varamedlem | Videregående

Odd-Bjørn Lunde har jobbet på Randaberg videregående skole siden 2004 og underviser for det meste matematikk på alle nivåer. Han er fagkoordinator i matematikk på skolen og har i den forbindelse ansvar for faglig og didaktisk utviklingsarbeid.

Han kom inn som varastyremedlem i 2016 og styremedlem i 2017. Selv om min periode i LAMIS ikke har vært så lang har jeg høstet mange nyttige erfaringer som jeg har tatt med meg til egen skole og undervisning.

Han er opptatt av å fremstille matematiske emner så enkelt og oversiktlig som mulig og finne de «gode» måtene å jobbe på for at elevene skal sitte igjen med mest mulig kompetanse. Jeg ønsker å bidra til at elevene får forståelse for faget og at matematikk ikke bare er oppskrifter. Jeg liker ikke holdningen at matematikk er vanskelig og utilgjengelig. Matematiske emner kan være mer eller mindre arbeidskrevende!

E-postadresse: odd-bjorn.lunde@lamis.no

Organisasjonssekretær

Elin Viktoria Unstad

Elin Viktoria Unstad

Organisasjonssekretær

Elin Viktoria Unstad begynte som organisasjonssekretær høsten 2017. 

Hun har bakgrunn fra informatikk, med hovedfag fra Universitet i Oslo. Arbeidserfaring har hittil vært ulike nivåer av programmering og systemutvikling, fra hardwarenært opp til brukergrensesnitt. Hun bor i Asker, og er i tillegg til stillingen forfatter av skjønnlitterære barne- og ungdomsbøker . 

E-postadresse: org.sek@lamis.no